Fel

Mobil: több, mint telefon

tel1

Mobil: több, mint telefon

 

A „Mi lenne az egyet­len dolog, amit magad­dal vin­nél egy lakat­lan szi­getre?” kér­désre az embe­rek jelentős hányada való­színű­leg azt vála­szolná: a mobi­lo­mat. Egy 2014-es kuta­tás alap­ján a vilá­gon több, mint 1 mil­li­árd ember hasz­nál okos­te­le­font, Magyar­or­szá­gon pedig 11,5 mil­lió hívás­fo­ga­dásra alkal­mas sim kár­tya van forgalomban.

tel2

 

Ismerd meg!

 

Az okos­te­le­fo­nok hasz­ná­lói között egyre több a fia­tal, akik nálunk, szülők­nél már sok­kal bát­rab­ban és lazáb­ban, sok­kal több min­denre hasz­nál­ják eze­ket az esz­kö­zö­ket, mint azt mi gon­dol­nánk. Egy tini szá­mára alap, hogy legyen inter­net a tele­fon­ján, ezért nem árt, ha mi is tisz­tá­ban vagyunk a veszély­for­rá­sok­kal, illetve azok­kal a lehető­sé­gek­kel, amik­kel meg­óv­hat­juk őket a vir­tu­á­lis világ veszélyeitől.

 

A gye­re­kek­nek a tele­fon alap­vető kom­mu­ni­ká­ciós esz­köz: ezen keresz­tül tart­ják a kap­cso­la­tot a bará­ta­ik­kal, zenét hall­gat­nak, hasz­nál­ják a közös­ségi médi­u­mo­kat, fény­ké­pez­nek, app­li­ká­ci­ó­kat töl­te­nek le. Ebben a hatal­mas infor­má­ció­ára­dat­ban viszont sok koc­ká­zat lesel­ke­dik rájuk, és ránk, szülőkre is.

tel3

Hoz­zá­fér­het­nek pél­dául káros tar­tal­mak­hoz, elekt­ro­ni­ku­san zak­lat­hat­ják őket, a tele­fon­ju­kon hasz­nált hely­zet­alapú szol­gál­ta­tá­sok (GPS) miatt ide­ge­nek is kide­rít­he­tik a tar­tóz­ko­dási helyü­ket, képe­ket, vide­ó­kat készít­het­nek olyan helye­ken, ahol azt nem lenne sza­bad. Ha köz­le­ke­dés köz­ben hasz­nál­ják a tele­fon­ju­kat, bal­eset­ve­szély­nek van­nak kitéve, elve­szít­he­tik, vagy ellop­hat­ják a tele­font, és nem utolsó sor­ban, kor­lá­to­zás nél­kül hatal­mas tele­fon­szám­lát csi­nál­hat­nak nekünk (mond­juk emelt díjas szá­mok hívá­sá­val, amik­kel pél­dául csengő­han­got sze­ret­né­nek letölteni).

 

Néhány egy­szerű szem­pont szem előtt tar­tá­sá­val viszont sok fej­fá­jás­tól meg­kí­mél­jük magun­kat, a gye­re­ke­ink pedig meg­ta­nul­hat­ják tuda­to­san, felelős­ség­gel hasz­nálni a tech­ni­kai eszközöket.

tel4

Ha tele­font válasz­tunk a gye­re­künk­nek, min­den­képp az ő élet­ko­rá­nak és érett­ségi szint­jé­nek meg­fe­lelő készü­lé­ket válasszunk. Dönt­sük el, hogy elő­fi­ze­té­ses, vagy fel­töltő kár­tyás meg­ol­dást válasz­tunk. Az elő­fi­ze­tés elő­nye, hogy az akti­vi­tás­ról rész­le­tes szám­lát kér­he­tünk, amiből kide­rül, ha káros tar­tal­ma­kat hasz­nál a gyerek.

 

Ismét kom­mu­ni­ká­ció! Beszél­jük meg a gye­rek­kel, milyen szol­gál­ta­tá­sok létez­nek, mik azok az emelt díjas szá­mok és milyen veszé­lyek lesel­ked­het­nek rá, ha meg­gon­do­lat­la­nul hasz­nálja a tele­fon­ját, hogyan tudja biz­ton­ság­ban tudni a készü­lé­ket, hogy ne lop­ják el, vagy ne veszítse el.

 

Tölt­sük le gyer­me­künk készü­lé­kére a Voda­fone Guar­dian app­li­ká­ciót és állít­suk be, hogy kik és milyen idő­sza­kok­ban hív­hat­ják vagy küld­het­nek SMS-t a gyer­mek­nek, illetve, hogy ő kik­kel kez­de­mé­nyez­het hívást vagy kinek küld­het szö­ve­ges üzenetet.

 

 

forrás: http://www.piknikmagazin.hu/digitalis-szulo

 

Nincsenek hozzászólások

Komment hozzáadása